Huishoudelijk reglement

Beste lid (ouder, voogd, plusouder, … )

Dit huishoudelijk reglement bevat regels en richtlijnen om goede onderlinge verstandhouding te bevorderen.
Wij gaan uit van de goede bedoelingen van jou en je mededansers.

Dansen is gelijk aan:

  • Plezier beleven en ontspannen.
  • Fysieke conditie en zelfvertrouwen verbeteren.
  • Communicatie en groepsleven ontwikkelen.
  • Langdurige vriendschap ontwikkelen.
  • Zelfdicipline en verantwoordelijkheid stimuleren.

Lees deze tekst goed door (of laat hem lezen voor de kleinsten onder ons). Is er iets wat je niet begrijpt, vraag dan gerust om uitleg aan de bestuursleden.

Inschrijving

1. Iedere inschrijving is persoonlijk en kan niet overgedragen worden.
2. Als danser treed je toe tot de vereniging als “toegetreden lid” (hierna kortweg lid genoemd). 3. De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige lidgeld ten laatste in de week van de derde les. Wie in delen wenst te betalen kan dit aanvragen en enkel na goedkeuring van het bestuur kan er per uitzondering in schijven betaald worden. Je kan het lidgeld overschrijven met in de omschrijving naam en voornaam van danser en dansstijl. Als bewijs kan je het desbetreffende rekeningafschrift uitprinten met aanduiding van het bedrag.
4. Elke inschrijving betekent een expliciet akkoord met het huishoudelijk reglement.
5. Indien je lidgeld na de derde les nog niet volledig betaald is, zal je, om verzekeringstechnische redenen, niet meer aan de lessen mogen deelnemen.
6. Terugbetaling van je lidgeld gebeurd slechts in uitzonderlijke gevallen (Medische redenen), en steeds na overleg binnen het bestuur.
7. Stoppen om persoonlijke redenen, is geen geldige reden tot terugbetaling.
8. Voor elke terugbetaling zal een administratieve kost van € 20,00 aangerekend worden.

Gebruik van de zalen

1. Als lid van onze club heb je recht op een propere zaal, met voldoende ruimte, die voldoet aan alle veiligheidseisen.
2. Daar dansen een intensieve bezigheid is, mag je water in de zaal meenemen. Frisdranken (zoals cola), eten en/of snoepwaren zijn uitdrukkelijk verboden.
3. Kleedkamers en danszalen houden we proper, afval gooien we in de voorziene vuilnisemmers.
4. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter, laat ze thuis, of geef ze aan iemand in bewaring. Kledij laat je steeds in de kleedkamers liggen en niet in de sportzaal.
5. Zorg er steeds voor dat je schoeisel netjes is en aangepast is aan binnenzalen, en dat het zeker geen sporen achterlaat op de vloer. Voorzie daarom best sport-, dansschoenen voor in de sportzaal en gewoon schoeisel om van en naar de dansschool te komen.
6. Naamtekenen van alle kledij en andere persoonlijke zaken (sporttas, drinkbus, …) zorgt ervoor dat je het snel terug krijgt bij verlies binnen de gebouwen van Dream Dance.
7. Wij houden er rekening mee dat de parking naast de zaal (Parking HUBO) niet van ons is en vermijden dan ook om onze voertuigen daar te plaatsen. We gebruiken zo veel mogelijk de parking langs de opbenbare weg.

Lessen – Aanwezigheden

1. Onze leden hebben recht op een volledige les, op een pedagogisch verantwoorde manier gegeven en aangepast aan hun leeftijd en niveau. Daarom staan we erop dat iedereen minimum 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig is om de les niet te storen bij laattijdige aankomst.
2. We blijven steeds tot op het einde van de les. Moet je door omstandigheden toch eens vroeger vertrekken, breng je lesgever daar dan voor het begin van de les van op de hoogte.
3. Kan je niet op een les aanwezig zijn, laat dit dan zo vlug mogelijk aan je lesgever en het secretariaat weten. Doe dit liefst 24 uur op voorhand.
4. Ben je gekwetst maar kan je je verplaatsen, dan mag je de lessen in de zaal mee volgen. We raden dit voor iedereen sterk aan.
5. Woon je de lessen niet regelmatig bij, dan is het mogelijk dat je niet aan de slotshow kunt deelnemen. Je mededansers mogen immers niet het slachtoffer worden van jouw afwezigheid.

Groepsindeling

1. Als lid heb je recht op een opleiding die aangepast is aan jouw niveau en inzet, het is immers prettig als je goed mee kunt.
2. Daarom wordt iedereen binnen zijn leeftijdscategorie ingedeeld volgens niveau.
3. Om de indeling op een correcte en eerlijke manier te laten gebeuren is het nodig dat iedereen op de groepsindeling aanwezig is. Indien je niet kunt of niet wenst aanwezig te zijn op deze groepsindeling zal je automatisch in het laagste niveau van je leeftijdscategorie ingedeeld worden. Uitzondering hierop zijn de volwassenen en onze allerkleinsten (kleuters + 6-7 jarigen), waarvoor geen groepsindeling noodzakelijk is.
4. De indeling van de groepen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de lesgevers. Zij zijn het best geplaatst om hierover te beslissen. Hun vakkennis staat buiten kijf en hun beslissing staat niet ter discussie. Eventuele klachten hierover zullen binnen het bestuur behandeld worden, maar behalve bij grote nalatigheden, zal het advies van de lesgevers jury gevolgd worden.
5. Verandering van groep op eigen vraag (bv om met twee vriendinnen toch in dezelfde groep te zitten) zal alleen naar een lager niveau toegestaan worden. Dit om het niveau binnen de verschillende groepen niet te hypothekeren.

Optredens, wedstrijden en slotshow

1. Het zijn de lesgevers die beslissen wie deelneemt aan optredens, wedstrijden en slotshow, dit op basis van aanwezigheid tijdens de lessen en prestaties.
2. Alle choreografieën en muziek zijn auteursrechterlijk beschermd. Het is dus verboden om deze choreografieën en muziek of zelfs een deel daarvan, openbaar te maken of door te geven aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Dream Dance. Dit uit respect voor onze eigen lesgevers.
3. Op wedstrijden is het de jury van Danssport Vlaanderen die de punten verdeelt. Winnen is leuk voor danser en club maar het hoofddoel is als team graag te dansen en elkaar te ondersteunen. Bij verlies gedragen we ons waardig tegenover de ander dansgroepen.
4. Alle dansers wordt gevraagd om kleedkamers en gebruikte ruimtes, ook op externe locaties, netjes te verlaten. Dit uit respect voor de organisatoren, tegenover eigen club en Danssport Vlaanderen.

Gedrag

1. Beleefdheid staat boven alles. Dit ten opzichte van iedereen: dansers, leerkrachten, jury, bestuur, vrijwilligers, dansouders, organistatie, … .
2. Beslissingen van lesgevers en/of het bestuur worden niet lichtzinnig genomen en worden steeds gerespecteerd.
3. Tijdens optredens, wedstrijden, …., zijn jullie het visitekaartje van de club, wees dus steeds beleefd en vriendelijk. Indien je in de mogelijkheid bent draag clubkledij bij aankomst, wachten en vertrek.
4. Respecteer je mededanser in zijn eigen kunnen. Wees geen concurrent maar moedig fairplay aan.
5. Houd je steeds aan de door Dream dance opgelegde regels en afspraken, en volg indien nodig de richtlijnen van het moment,zowel binnen als buiten de danszaal.
6. Gebruik geen geweld. Zowel fysiek, mentaal, verbaal of seksueel.
7. Losse haren worden vastgemaakt en grote oorringen worden uitgedaan tijdens de lessen.
8. Pesten is iets wat niet door de beugel kan, het wordt dan ook niet getolereerd. Wie het slachtoffer wordt van pesterijen kan zich steeds tot zijn lesgever richten, en indien dit niet helpt tot iemand van het bestuur.
9. Discriminatie in verband met geloofsovertuiging, politieke overtuiging en/of persoonlijke geaardheid wordt niet geaccepteerd.
10. Laat je eigen gezondheid en welzijn op de eerste plaats komen. Ondersteun waar nodig je mededansers.
11. Leden die zich, om gelijk welke reden, niet goed voelen binnen de groep of ten opzichte van de leerkracht kunnen terecht bij iemand van het bestuur. Het bestuur zal jouw bekommernis ter harte nemen en overleggen over de beste aanpak.
12. Leden die zich niet houden aan gemaakte afspraken of het huishoudelijk reglement, zullen na overleg een officiële waarschuwing krijgen. Bij een derde onregelmatigheid en na twee officiële waarschuwingen zal er over gegaan worden tot uitsluiting van het lid zonder teruggave van het lidgeld.
13. Zie de realisaties van de club niet altijd als vanzelfsprekend, ga graag in op eventuele gevraagde tegenprestaties (vb hulp tijdens evenementen, …) als erkenning naar de club.

Lesgevers

1. Al onze lesgevers hebben hiervoor een diploma of zijn in opleiding daarvoor of hebben relevante ervaring.
2. De lesgevers bepalen de opbouw van de lessen en het verloop ervan.
3. Behalve bij grove nalatigheden of ernstige klachten, zal het bestuur hierin niet tussenkomen.

Verzekering

1. Als danser ben je verzekerd tijdens de lessen en op de kortste/snelste weg van en naar huis.
2. Bij eventuele ongevallen of kwetsuren dient men binnen de 24 uur het secretariaat te verwittigen, maar het is wenselijk om een kwetsuur reeds tijdens/na de les aan de lesgever te melden.

Geheimhoudingsplicht

1. Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk, mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou verplichten of indien je een getuigenis zou moeten afleggen.
2. Overtredingen op deze verplichting kunnen gestraft worden met gevangenisstraf en een geldboete.
3. Wat besproken wordt binnen een team blijft binnen het team, respect en pricay geven hier de toon aan.
4. Denk aan het recht op privacy en integriteit van anderen als je foto’s, opmerkingen ,… op bv Facebook post.

Drug- en dopinggebruik

1. Eenieder die binnen het clubgebeuren betrapt wordt op het gebruik van doping of een andere drug, zal onafhankelijk van gebeurlijke gerechtelijke uitspraken, onmiddellijk geschorst worden, met inhouding van het reeds gestorte lidgeld.
2. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten zullen integraal verhaald worden op het in gebreke gebleven lid of, indien van toepassing, op zijn wettelijke voogd.

Foto en film

1. Als lid van de vereniging geef je expliciet toestemming om tijdens het clubgebeuren gefotografeerd of gefilmd te worden door de door de club hiervoor aangestelde personen.
2. De club mag deze foto’s gebruiken voor publicitaire doeleinden en publicatie op de eigen website.
3. De aangestelde fotograaf mag de foto’s opnemen in zijn portfolio voor eigen gebruik.
4. Voor commerciëel gebruik van foto’s die onder de wetgeving van de privacy vallen, zal een aparte overeenkomst met het lid gesloten worden.
5. Als lid mag je steeds een versie van de foto’s opvragen, je kan hierbij wel gevraagd worden om een document te ondertekenen ter vrijwaring van de fotograaf.

EXTRA WEDSRIJDTEAMS

1. Om de danstechnieken te verbeteren wordt gevraagd om één extra uur dansles te volgen buiten de training van het wedstrijdteam. Om dit te bewerkstellingen biedt Dream Dance een uur techniek aan die je als danser zal doen groeien binnen je eigen kunnen.
2. Per dansseizoen wordt gevraagd vier workshops te volgen, dit eveneens om je horizonten als danser te verruimen. Dit kan privé, maar kan ook gebruikt worden als groepsversterking door met meerdere of iedereen uit jouw wedstrijdteam deel te nemen. Vraag wel een bewijs van jouw deelname die je dan kan voorleggen aan jouw coach.
3. De coach kan beslissen dat nieuwe dansers in een wedstrijd team een proefperiode als reserve moeten doormaken. De duur hiervan wordt door de coach bepaald.
4. Elk team kan een captain kiezen. Deze captain is het aanspreekpunt van het team indien de coach niet aanwezig is.
5. Bij niet voldoende aanwezigheid tijdens de lessen, kan de coach, na overleg met het bestuur, beslissen om een danser te schorsen voor de eerstvolgende wedstrijd.

SOCIALE MEDIA (FACEBOOK, …)

1. Elke bestaande facebookpagina of chatgroep (messenger, instagram, ….) aangemaakt is in het kader van communicatie onder de groepsleden moet toegang geven tot het bestuur en alle leden van het team (groep).
2. Elke nieuwe facebookpagina of chatgroep (messenger, instagram, ….) moet aangevraagd worden aan het bestuur, die deze, na goedkeuring, zal aanmaken en alle betrokken zal toegang verschaffen.
3. Het bestuur kan niet tolereren dat conversaties, die de club aanbelangen, buiten hun medeweten gebeuren. Beslissingen of voorstellen die in zulke conversaties besproken worden zullen niet aanvaard worden, tenzij dit voorstel per mail gestuurd wordt tav het bestuur. Nadien zal dit door het bestuur besproken worden en het al dan niet aanvaarden medegedeeld worden aan de ganse groep.
4. Elk lid dat zich benadeeld voelt in communicatie op sociale media kan contact opnemen met het bestuur. Sociale media is krachtig en kan mensen kwetsen zonder ooit de bedoeling gehad te hebben, dus wees hier alert voor bij het plaatsen van berichten.