Huishoudelijk reglement

Beste lid (ouder, voogd,…),

Dit huishoudelijk reglement bevat regels en richtlijnen.
Wij gaan uit van de goede bedoelingen van jou en je mededansers.
Lees deze tekst goed door (of laat hem lezen voor de kleinsten onder ons). Is er iets wat je niet begrijpt, vraag dan gerust om uitleg aan de bestuursleden.

Inschrijving

 1. Iedere inschrijving is persoonlijk en kan niet overgedragen worden.
 2. De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige lidgeld (voor een half of een gans jaar).
 3. Er kan enkel betaald worden via overschrijving op het rekeningnummer BE17 9730 9229 4221 op naam van Dansclub Dream Dance vzw met vermelding van de naam van de dansers en de groep waarin je danst.
 4. Cash betalingen worden niet aanvaard en dit enkel om veiligheidsredenen.
 5. Elke inschrijving betekent een expliciet akkoord met het huishoudelijk reglement.
 6. Indien je lidgeld na de derde les nog niet volledig betaald is, zal je, om verzekeringstechnische redenen, niet meer aan de lessen mogen deelnemen.
 7. Terugbetaling van je lidgeld gebeurd slechts in uitzonderlijke gevallen (Medische redenen), en steeds na overleg binnen het bestuur.
 8. Bij terugbetaling zal er steeds een administratieve kost aangerekend worden van € 25.
 9. Stoppen om persoonlijke redenen, is geen geldige reden tot terugbetaling.

Gebruik van de zalen

 1. Als lid van onze club heb je recht op een propere zaal, met voldoende ruimte, die voldoet aan alle veiligheidseisen.
 2. Daar dansen een intensieve bezigheid is, mag je water in de zaal meenemen. Frisdranken (zoals cola), eten en/of snoepwaren zijn uitdrukkelijk verboden.
 3. Kleedkamers en danszalen houden we proper, afval gooien we in de voorziene vuilnisemmers.
 4. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter, laat ze thuis, of geef ze aan iemand in bewaring. Kledij laat je steeds in de kleedkamers liggen en niet in de sportzaal
 5. Zorg er steeds voor dat je schoeisel netjes is en aangepast is aan binnenzalen, en dat het zeker geen sporen achterlaat op de vloer.
 6. Zorg ervoor dat op alle kledij je naam vermeld staat, zo krijg je het snel terug als je het vergeet.

Lessen – Aanwezigheden

 1. Onze leden hebben recht op een volledige les, op een pedagogisch verantwoorde manier gegeven en aangepast aan hun leeftijd en niveau. Daarom staan we erop dat iedereen minimum 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig is, en dit zonder de aan de gang zijnde les te storen.
 2. We blijven steeds tot op het einde van de les. Moet je door omstandigheden toch eens vroeger vertrekken, breng je lesgever daar dan voor het begin van de les van op de hoogte.
 3. Kan je niet op een les aanwezig zijn, laat dit dan zo vlug mogelijk aan je lesgever en het secretariaat weten. Doe dit liefst 24 uur op voorhand.
 4. Ben je gekwetst maar kan je je verplaatsen, dan mag je de lessen in de zaal mee volgen. We raden dit voor iedereen sterk aan.
 5. Woon je de lessen niet regelmatig bij, dan is het mogelijk dat je niet aan de slotshow kunt deelnemen. Je mededansers mogen immers niet het slachtoffer worden van jouw afwezigheid.

Groepsindeling

 1. Als lid heb je recht op een opleiding die aangepast is aan jouw niveau en inzet, het is immers prettig als je goed mee kunt.
 2. Daarom wordt iedereen binnen zijn leeftijdscategorie ingedeeld volgens niveau.
 3. Om de indeling op een correcte en eerlijke manier te laten gebeuren is het nodig dat iedereen op de groepsindeling aanwezig is. Indien je niet kunt of niet wenst aanwezig te zijn op deze groepsindeling zal je automatisch in het laagste niveau van je leeftijdscategorie ingedeeld worden. Uitzondering hierop zijn de volwassenen en onze allerkleinsten (kleuters + 6-7 jarigen), waarvoor geen groepsindeling noodzakelijk is.
 4. De indeling van de groepen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de lesgevers. Zij zijn het best geplaatst om hierover te beslissen. Hun vakkennis staat buiten kijf en hun beslissing staat niet ter discussie. Eventuele klachten hierover zullen binnen het bestuur behandeld worden, maar behalve bij grote nalatigheden, zal het advies van de lesgevers jury gevolgd worden.
 5. Verandering van groep op eigen vraag (bv om met twee vriendinnen toch in dezelfde groep te zitten) zal alleen naar een lager niveau toegestaan worden. Dit om het niveau binnen de verschillende groepen niet te hypothekeren.

Optredens, wedstrijden en slotshow

 1. Het zijn de lesgevers die beslissen wie deelneemt aan optredens, wedstrijden en slotshow, dit op basis van aanwezigheid tijdens de lessen en prestaties.
 2. Alle choreografieën en muziek zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is dus verboden om deze choreografieën en muziek of zelfs een deel daarvan, openbaar te maken of door te geven aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van Dansclub Dream Dance vzw. Dit uit respect voor onze eigen lesgevers.
 3. Op wedstrijden is het de jury van de Danssport Vlaanderen die de punten verdeelt, Strijd steeds om te winnen, maar wees waardig in je verlies.

Gedrag

 1. Beleefdheid staat boven alles.
 2. Beslissingen van lesgevers worden steeds gerespecteerd.
 3. Tijdens optredens, wedstrijden, …., zijn jullie het visitekaartje van de club, wees dus steeds beleefd en vriendelijk.
 4. Houd je steeds aan de door Dream dance opgelegde regels en afspraken, en volg indien nodig de richtlijnen van het moment, zowel binnen als buiten de danszaal
 5. Losse haren worden vastgemaakt en grote oorringen worden uitgedaan tijdens de lessen.
 6. Pesten is iets wat niet door de beugel kan, het wordt dan ook niet getolereerd. Wie het slachtoffer wordt van pesterijen kan zich steeds tot zijn lesgever richten, en indien dit niet helpt tot iemand van het bestuur.

Lesgevers

 1. Al onze lesgevers hebben hiervoor een diploma of zijn in opleiding daarvoor of hebben relevante ervaring
 2. De lesgevers bepalen de opbouw van de lessen en het verloop ervan.
 3. Behalve bij grove nalatigheden of ernstige klachten, zal het bestuur hierin niet tussenkomen.

Verzekering

 1. Als danser ben je verzekerd tijdens de lessen en op de kortste/snelste weg van en naar huis.
 2. Bij eventuele ongevallen of kwetsuren dient men binnen de 24 uur het secretariaat te verwittigen, maar het is wenselijk om een kwetsuur reeds tijdens/na de les aan de lesgever te melden.

Geheimhoudingsplicht

 1. Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk, mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou verplichten of indien je een getuigenis zou moeten afleggen.
 2. Overtredingen op deze verplichting kunnen gestraft worden met gevangenisstraf en een geldboete.
 3. Denk hieraan als je foto’s, opmerkingen ,… op bv Facebook post.

Drug- en dopinggebruik

 1. Eenieder die binnen het clubgebeuren betrapt wordt op het gebruik van doping of een andere drug, zal onafhankelijk van gebeurlijke gerechtelijke uitspraken, onmiddellijk geschorst worden, met inhouding van het reeds gestorte lidgeld.
 2. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten zullen integraal verhaald worden op het in gebreke gebleven lid of, indien van toepassing, op zijn wettelijke voogd.

Foto en film

 1. Als lid van de vereniging geef je expliciet toestemming om tijdens het clubgebeuren gefotografeerd of gefilmd te worden door de door de club hiervoor aangestelde personen.
 2. De club mag deze foto’s gebruiken voor publicitaire doeleinden en publicatie op de eigen website.
 3. De aangestelde fotograaf mag de foto’s opnemen in zijn portfolio voor eigen gebruik.
 4. Voor commerciële gebruik van foto’s die onder de wetgeving van de privacy vallen, zal een aparte overeenkomst met het lid gesloten worden.
 5. Als lid mag je steeds een versie van de foto’s opvragen, je kan hierbij wel gevraagd worden om een document te ondertekenen ter vrijwaring van de fotograaf.